Zamek Bolków

Śre­dnio­wiecz­ny za­mek w Bol­ko­wie wy­bu­do­wa­ny zo­stał w 1 po­ło­wie XIII stu­le­cia praw­do­po­dob­nie z ini­cja­ty­wy księ­cia le­gnic­kie­go Bo­le­sła­wa Ły­se­go­, ze wzglę­du na po­ryw­czy cha­rak­ter zwa­ne­go Ro­gat­ką­, a póź­niej roz­bu­do­wa­ny w la­tach 1277–93 przez jego dru­gie­go sy­na Bol­ka I Su­ro­we­go. Po­cząt­ko­wo wa­row­nia o­kreś­la­na by­ła ter­mi­nem Hain (Gaj), zmie­nio­nym praw­do­po­dob­nie na cześć swe­go oj­ca przez Ber­nar­da Świd­nic­kie­go w ro­ku 1312.

W o­kre­sie mię­dzy 1301 a 1368 za rzą­dów Ber­nar­da i je­go sy­na Bol­ka II Ma­łe­go mia­ła miej­sce ko­lej­na roz­bu­do­wa, pod­czas któ­rej zwięk­szo­no prze­strzeń miesz­kal­ną i zmo­der­ni­zo­wa­no umoc­nie­nia bra­my. W tym cza­sie w imie­niu wład­cy zam­kiem za­rzą­dza­li bur­gra­bio­wie, wśród nich m.in. Hans von Lo­gau­ i Got­sche II Schof­f z Choj­ni­ka. W 1353 roku Bol­ko II za­pi­sał wszyst­kie po­sia­dło­ści swej bra­ta­ni­cy An­nie, świe­żo po­ślu­bio­nej ce­sa­rzo­wi i kró­lo­wi Czech Ka­ro­lo­wi IV, osta­tecz­nie przej­ście twier­dzy Bol­ken­he­in wraz z księ­stwem ja­wor­skim pod pa­no­wa­nie cze­skie na­stą­pi­ło jed­nak do­pie­ro po śmier­ci jego żo­ny A­gniesz­ki w roku 1392.